ယြန္း (Lacquered Ware)

ျမန္မာ့ယြန္းသည္ ျမန္မာတို႔၏ ဂုဏ္ယူဝ့ံၾကြားဖြယ္ လက္မွဳပစၥည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ယြန္းအတတ္သည္ ဘုရင့္ေနာင္မင္းတရားလက္ထက္ မွစတင္၍ ထြန္းကားခဲ့ေၾကာင္း သမိုင္းအေထာက္အထား အခ်ိဳ႕တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာ့ယြန္းသည္ စုေပါင္းအားျဖင့္ အဆင့္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူ၍ ျပဳလုပ္ရျခင္း၊ အလြန္အေသးစိတ္၍ လွပေသသပ္ေသာ အဆင္တန္ဆာမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ထားျခင္း၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမွဳႏွင့္ ဓေလ့ကို ထင္ဟပ္ေစႏိုင္ေသာ လက္မွဳ ပစၥည္းျဖစ္ျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ ယေန႔တိုင္ ခမ္းနားသည့္ ပညာရပ္အေနျဖင့္ ရပ္တည္လွ်က္ရွိသည္။

Lacquerware 3

ယြန္းထည္၏ အတြင္းသားကို ၀ါး၊သစ္သား အစရွိသျဖင့္ အသံုးျပဳၾကၿပီး ၀ါးကို အသံုးမ်ားသည္။ ယြန္းထည္တစ္ခု စတင္ ျပဳလုပ္ရန္ ၀ါးကို လုိအပ္သည့္ ပံုသ႑ာန္ ရစ္ေခြျခင္း (သို႔မဟုတ္) ရက္လုပ္ျခင္း ျပဳရသည္။ ထို႕ေနာက္တြင္မွ သစ္ေစးသုတ္လိမ္းျခင္း၊ ေဆးေၾကာျခင္း၊ အေျခာက္ခံျခင္း ႏွင့္ အေရာင္တင္ျခင္းတို႔ကို တစ္လႊာၿပီးတစ္လႊာ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ သစ္ေစးသုတ္လိမ္းၿပီးသား ယြန္းထည္အခံေပၚတြင္ ရုပ္ၾကြမ်ားရရွိေစရန္ သရိုးကိုင္ျခင္း၊ မွန္စီေရႊခ်ျခင္း၊ အစရွိသည္တို႔ျဖင့္ တန္ဆာဆင္ၾကသည္။ ၾကာရွည္ခံသည့္ ယြန္းထည္ေကာင္းတစ္ခု ရရွိေစရန္ အေျခာက္ခံျခင္း၊ ေဆးေၾကာျခင္း၊ အေရာင္တင္ျခင္းတုိ႔အား သစ္ေစး၊ ကၽြန္းမီးေသြး၊ ႏြားရိုးျပာ အစရွိသည္တို႔ကို အသံုးျပဳ၍ အနည္းဆံုး ခုနစ္ႀကိမ္၊ ရွစ္ႀကိမ္ခန္႔ ထပ္ဖန္တလဲလဲ ျပဳလုပ္ၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယြန္းထည္ေကာင္းတစ္ခု ရရွိရန္ လႏွင့္ခ်ီ၍ ၾကာေညာင္းတတ္သည္။

အမ်ားအားျဖင့္ အနက္၊အနီ၊ အစိမ္း အစရွိသည္ျဖင့္ အေရာင္ကြဲမ်ားရွိၿပီး ေရႊခတ္၍ အလွဆင္ထားေသာ ေရႊဇ၀ါယြန္းအမ်ိဳးအစားလည္း ရွိသည္။ ယြန္းထည္စစ္စစ္မ်ားသည္ ျပင္ပလက္ရာအားျဖင့္ အႏုစိတ္ေသာ္လည္း အပူဒဏ္ကို ခံႏိုင္ျခင္း၊ ပိုးမစားျခင္း၊ ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အလြယ္တကူပ်က္စီးမလြယ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေက်ာ္ၾကားသည္။ ပုဂံသည္ ယြန္းထည္ထြက္ရွိရာ ပင္မအခ်က္အခ်ာေဒသျဖစ္၍ မႏၱေလး၊ ေက်ာကၠာႏွင့္ က်ိဳင္းတံုတုိ႔တြင္လည္း ထြက္ရွိသည္။

ေက်ာကၠာယြန္း၊ ေရႊဇ၀ါယြန္း၊ မွန္စီေရႊခ်ယြန္း၊ ယြန္းေျခာက္ထည္၊ သရိုးယြန္း ႏွင့္ ရုိးရိုးယြန္းထည္မ်ား အစရွိသျဖင့္ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားထားၿပီး လက္ဖက္အစ္၊ ကြမ္းအစ္၊ ေသာက္ေရခြက္၊ အရြယ္စံု ခြက္မ်ား ေသတၱာမ်ား၊ လင္ဗန္းမ်ား ႏွင့္ အျခားအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား မွစ၍ ဘုရားဆင္းတုေတာ္အထိ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ က်ယ္၀န္းနက္နဲသည့္ ပညာရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

6

Yun, lacquerware, is one of the traditional crafts that Myanmar people can be proud of. Historical facts show that craftsmanship of lacquerware has originated in the time of King Bayint Naung. That valuable craftsmanship of lacquerware is strongly standing till today for its collaborative works in several and complicated steps, details and heartfelt decorations and authenticity of Myanmar cultures and traditions.

Inner frame of lacquerwares are made of bamboo or wood, but mostly bamboo. Lacquering starts from framing or weaving bamboo in designated shapes. Then, coating with Thit-See (sap tapped from the varnish tree/ Melanorrhoea Usitata) and Thayo (putty-like substance, mixture of thitsee, ashes or sawdust), washing, varnishing and drying for several times and layer on layer followed. The decorations on finished coated lacquer come with sculpting (embossing) with Thayo, encrusting with glass mosaic and semi-precious gems and painting (engraving), all done free-hands. After seventh or eighth times layer on layer drying, washing, coating with teakwood charcoal and ox bone ash, a durable and long lasting lacquer work came out which takes at least months of time.

The colours come mostly in black, red and green and there is also gold filled designs on black background called ‘Shwezawa’. The authentic Myanma lacquerware is famous for its durability for direct heat, insects and weather in all conditions though it looks preciously tender in detailed works. Bagan is the center for lacquerwares and others are Mandalay, Kyaukka and Kyine Tone.

Varieties of Myanmar lacquerwares is roughly listed as Kyaukka Yun, Shwezawa Yun, Hmansi Shwe Cha Yun (decorated with glass mosaic), Yun Chaut (non-decorative lacquer), Thayo Yun (sculpted lacquerware) and the ordinary ones. Lacquerwares can be variously found from different containers such as Laphat It (for tealeaves salad) and Kunn It (for chewing betel nuts), cups, boxes, trays and other several different accessories to Buddha statues.

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: