Home

 

MYANHOUSE Local Made

Myanhouse Local Made အား (၂၀၁၅) ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏အထင္ကရ အေဆာက္အဦ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေလာကနတ္အေဆာက္အဦတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ျမန္မာ့ရိုးရာ လက္မႈႏွင့္ ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာတုိ႔၏ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္အတန္းကို ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသာမက ျပည္တြင္းေနထုိင္သူမ်ားပါ သိရွိေစရန္၊ အေလးထားေစရန္ ႏွင့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာ ပိုမိုထြန္းကားလာေစရန္ အစရွိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

DSC_3953

Myanhouse တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသအႏွံ႕အျပားမွ ရိုးရာလက္မႈပစၥည္းမ်ား၊ သဘာ၀ဆိုးေဆးထည္မ်ား၊ ရိုးရာခ်ည္ရက္ကန္းထည္မ်ား၊ ၾကာရက္ကန္းထည္မ်ား၊ ပယင္း၊ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ အျခားတြင္းထြက္ ေက်ာက္မ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေရႊေငြလက္၀တ္ရတနာမ်ား အပါအ၀င္အျခားေသာ လက္မႈပစၥည္း ႏွင့္ အမွတ္တရ ပစၥည္းမ်ားအား အရည္အေသြးေကာင္းမြန္မႈကို အေလးေပး၍ ေရာင္းခ်လွ်က္ရွိပါသည္။

Myanhouse မွ ရိုးရာ လက္မႈပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းထြက္ကုန္မ်ားကို လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်သည့္အျပင္ Online မွ မွာယူမႈမ်ားကိုလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း အိမ္တိုင္ရာေရာက္စနစ္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ကားဂိတ္ထိအေရာက္ပို႔စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။

Myanhouse မွ ၀ယ္ယူအားေပးသူမ်ားလက္ထဲသို႔ စစ္မွန္၍ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ေႏြးေထြးလိႈက္လွဲသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈအျပည့္အ၀ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

DSC_3959